INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 21, 2009

Spis treści

Michał Kopeć, Krzysztof Gondek
Zawartość rtęci w roślinach górskiego użytku zielonego (Czarny Potok) po 40 latach
zróżnicowanego nawożenia mineralnego
, str. 7

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Jan Siuta, Bogusław Żukowski
Próba oceny zależności plonów pszenicy
w latach 1975–2007 od jakości gleb, wapnowania i melioracji drenażowych
, str. 15

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro
Stan zużycia podstawowych nawozów
mineralnych w polsce i województwie
podkarpackim
, str. 25

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Ilona Małuszyńska, Marcin J. Małuszyński
Badanie Wpływu zasolenia gleby na wzrost
i rozwój wybranych gatunków roślin
, str. 32

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Marcin J. Małuszyński, Ilona Małuszyńska
Odporność wybranych gatunków roślin na
zanieczyszczenia gleby przepracowanym
olejem silnikowym
, str. 40

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Barbara Sapek
Zapobieganie stratom i sekwestracja węgla
organicznego w glebach łąkowych
, str. 48

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Andrzej Sapek
Fosfor w łańcuchu pokarmowym człowieka
a środowisko w Polsce
, str. 62
Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Zdzisław Jan Małecki
Ekofizjograficzne warunki osadnictwa piastów w dolinie rzeki Prosny
, str. 73
Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Gabriel Borowski
produkty odpadowe jako surowce
wtórne
, str. 85
Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Halina Marczak
Aspekty energetycznego wykorzystania
biogazu z odpadów na przykładzie
województwa lubelskiego
, str. 97

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Małgorzata Ciosmak
Warunki geotermalne centralnego obszaru
Niecki Lubelskiej oraz możliwości ich
wykorzystania na przykładzie
Gminy Spiczyn
, str. 
109
Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Bogusław Sawicki, Laurencja Łyszczarz
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
jako szansa rozwoju dla terenów
zdegradowanych obszaru górniczego Kopalni
Węgla w Bogdance
, str. 121
Streszczenie >>          Pełna wersja >>