INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 23, 2010

Spis treści

Elżbieta Gołąbek, Jarosław Sławiński
ZDROWOTNOŚĆ ORAZ ZAGROŻENIA DRZEW PRZYULICZNYCH W CENTRUM OPOLA, str. 7

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Katarzyna Kochanowska, Grzegorz Kusza
WPŁYW ZASOLENIA NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE GLEB OPOLA W LATACH 1994 i 2009, str. 14

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Monika Madej, Jan Siuta, Grażyna Wasiak
ZIELEŃ WARSZAWY ŹRÓDŁEM SUROWCA DO PRODUKCJI KOMPOSTU. Część II. Skład chemiczny mas roślinnych z różnych powierzchni zieleni warszawskiej, str. 22

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Monika Madej, Jan Siuta, Grażyna Wasiak
ZIELEŃ WARSZAWY ŹRÓDŁEM SUROWCA DO PRODUKCJI KOMPOSTU. Część III. Doświadczalne kompostowanie masy roślinnej oraz jakość kompostu, str. 37

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Małgorzata Pawul, Joanna Kwiecień
Techniczne aspekty optymalizacji w gospo-darce odpadami, str. 50

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Iwona Kuczyńska, Jacek Pietrzyk 
PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI WIELKO-GABARYTOWYMI, str. 59

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Waldemar Kępys
KRUSZYWO Z DROBNOZIARNISTYCH ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, str. 70

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Jakub Szałatkiewicz
Odzysk surowców z komputerowych dysków twardych
, str. 77

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Wiktoria Sobczyk, Agnieszka Biedrawa
Gospodarka odpadami komunalnymi w parkach narodowych Kanady i Stanów Zjednoczonych
, str. 88

Streszczenie >>          Pełna wersja >>

Krzysztof Badora
LOKALIZACJA FARM WIATROWYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO A UWARUNKO-WANIA PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
, str. 97
Streszczenie >>          Pełna wersja >>