INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 24, 2011

Spis treści

Dariusz Andraka
MODeLOWANie prAcY OcZYSZcZALNi ścieKÓW Z WYKOrZYStANieM SYMULAcJi MONte cArLO, str. 7

Pełna wersja >>

Alexei Pervov, Alexei Andrianov, Tamara Gorbunova
AppLicAtiON Of MeMbrANeS tO treAt NAtUrAL AND WASte WAterS: NeW cONSiDerAtiONS tO reDUce fOULiNg AND iNcreASe recOverY Up tO 99%, str. 17
Pełna wersja >>

Elżbieta Halina Grygorczuk-Petersons
OCENA FUNKCJONOWANIA PRZYZAGRODOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE WYBRANEJ GMINY ZIELONYCH PŁUC POLSKI, str. 32
Pełna wersja >>

Michał Michałkiewicz, Joanna Jeż-Walkowiak Zbysław Dymaczewski, Marek M. Sozański
DeZYNfeKcJA ścieKÓW
, str. 38
Pełna wersja >>

Katarzyna Ignatowicz, Łukasz Nowicki, Monika Puchlika
prOfiL ZMiAN StężeNiA ZWiąZKÓW WęgLA, AZOtU i fOSfOrU W OcZYSZcZALNi ścieKÓW KOMUNALNYcH W NOWeJ WSi eŁcKieJ, str. 52
Pełna wersja >>

Wojciech Janczukowicz, Joanna Rodziewicz, Urszula Filipkowska
WpŁYW LOtNYcH KWASÓW tŁUSZcZOWYcH (LKt) NA SZYbKOśĆ UWALNiANiA i WiąZANiA fOSfOrANÓW W reAKtOrZe tYpU Sbr, str. 64
Pełna wersja >>

Barbara Juraszka, Dominika Macek
pODcZYSZcZANie ścieKÓW Z prZeMYSŁU DrZeWNegO W prOceSie ADSOrpcJi StAtYcZNeJ, str. 74
Pełna wersja >>

Krystyna Konieczny, Anna Kwiecińska
ODZYSK WODY Z gNOJOWicY trZODY cHLeWNeJ – WYNiKi bADAń LAbOrAtOrYJNYcH, str. 81
Pełna wersja >>

Anna Kwarciak-Kozłowska, Jolanta Bohdziewicz, Karolina Mielczarek
WpŁYW ZMiANY StężeNiA OSADU grANULOWANegO NA efeKtYWNOśĆ beZtLeNOWegO OcZYSZcZANiA ścieKÓW geNerOWANYcH W prZeMYśLe MięSNYM, str. 89
Pełna wersja >>

Ewa Łobos-Moysa, Mariusz Dudziak, Michał Bodzek
USUWANie WYżSZYcH KWASÓW tŁUSZcZOWYcH (c16:0 – c18:2) pODcZAS biODegrADAcJi ścieKÓW
, str. 99
Pełna wersja >>

Alexei Pervov, Dmitry Spitsov
AppLicAtiON Of MeMbrANe tecHNiqUeS fOr MUNicipAL WASteWAter treAtMeNt AND reUSe, str. 107
Pełna wersja >>

Joanna Rodziewicz, Urszula Filipkowska, Wojciech Janczukowicz, Izabella Kłodowska
WpŁYW prąDU eLeKtrYcZNegO NA prOceSY NitrYfiKAcJi i DeNitrYfiKAcJi NA cZterOStOpNiOWYM ZŁOżU tArcZOWYM
, str. 120
Pełna wersja >>

Joanna Struk-Sokołowska
WpŁYW ścieKÓW MLecZArSKicH NA frAKcJe chZt ścieKÓW KOMUNALNYcH, str. 130
Pełna wersja >>

Beata Tomczuk
ZMieNNOśĆ iLOści ścieKÓW i NiecZYStOści cieKŁYcH OrAZ ŁADUNKU ZANiecZYSZcZeń NA prZYKŁADZie OcZYSZcZALNi ścieKÓW KOMUNALNYcH W LipSKU N. biebrZą, str. 145
Pełna wersja >>

Izabela Wysocka, Tomasz Kościelniak
WpŁYW NApOWietrZANiA NA efeKtYWNOśĆ USUWANiA fOSfOrU Ze ścieKÓW MetODą rOZtWArZANiA MetALi, str. 154
Pełna wersja >>

Jacek Piekarski, Tomasz Dąbrowski
ANALiZA UprOSZcZONYcH rÓWNAń DYNAMiKi ADSOrpcJi, str. 164
Pełna wersja >>

Agnieszka Kundziewicz, Rafał Miłaszewski
ANALiZA efeKtYWNOści KOSZtOWeJ iNDYWiDUALNYcH SYSteMÓW USUWANiA i OcZYSZcZANiA ścieKÓW, str. 174
Pełna wersja >>

Karolina Mielczarek, Jolanta Bohdziewicz, Anna Kwarciak-Kozłowska
pOrÓWNANie efeKtYWNOści OcZYSZcZANiA pOprOceSOWYcH WÓD KOKSOWNicZYcH Z ZAStOSOWANieM prOceSÓW KOAgULAcJi OrAZ pOgŁębiONegO UtLeNiANiA, str. 184
Pełna wersja >>

Renata Świderska-Dąbrowska, Rafał Schmidt, Aleksandra Sikora
WŁAściWOści fiZYKOcHeMicZNe ZeOLitU MODYfiKOWANegO JONAMi żeLAZA, str. 195
Pełna wersja >>

Milena Grzegorczuk-Nowacka, Anna M Anielak
WpŁYW JONÓW żeLAZA NA ADSOrpcJę KWASÓW fULWOWYcH NA WęgLU AKtYWNYM, str. 205
Pełna wersja >>

Tadeusz Żaba, Andrzej Królikowski, Jadwiga Królikowska
AWArYJNOśĆ MAŁeJ OcZYSZcZALNi ścieKÓW, str. 215
Pełna wersja >>

Izabela Bartkowska, Lech Dzienis, Dariusz Wawrentowicz
efeKtYWNOśĆ prAcY OcZYSZcZALNi ścieKÓW W HAJNÓWce i prOpOZYcJA JeJ MODerNiZAcJi, str. 226
Pełna wersja >>

Wojciech Dąbrowski
OKreśLeNie ZMiAN StężeNiA ZANiecZYSZcZeń W prOfiLU OcZYSZcZALNi ścieKÓW MLecZArSKicH NA prZYKŁADZie S.M. MLeKOvitA W WYSOKieM MAZOWiecKieM, str. 236
Pełna wersja >>

Urszula Filipkowska, Wojciech Janczukowicz, Joanna Rodziewicz, Ewa Jopp
efeKtYWNOśĆ ADSOrpcJi bArWNiKÓW ZASADOWYcH NA beNtONicie, str. 243
Pełna wersja >>

Iwona Skoczko
prÓbY USUWANiA WYbrANegO śrODKA OcHrONY rOśLiN Ze ścieKÓW MetODą KOAgULAcJi WApNeM, str. 254
Pełna wersja >>

Anatoli Hurynovich, Vladimir Karpovich, Sergej Dmitriev
StudieS of the effectiveneSS of high-frequency ozone generator, str. 267
Pełna wersja >>