INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 25, 2011

Spis treści

Izabela Bartkowska
OceNA wybrANych pArAmetrów techNOlOgiczNych prOceSu AutOtermiczNeJ tleNOweJ StAbilizAcJi OSADów (AtSO) NA przykłADzie OczySzczAlNi ścieków w lubANiu, str. 7
Pełna wersja >>

Hanna Bauman-Kaszubska, Mikołaj Sikorski
chArAkteryStykA ilOściOwA i JAkOściOwA OSADów ściekOwych pOchODzących z mAłych OczySzczAlNi ścieków w pOwiecie płOckim, str. 20
Pełna wersja >>

Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, Stanisław Rybicki
ApplicAtiON OF reSpirOmetric teStS FOr ASSeSSmeNt OF methANOgeNic bActeriA ActiVity iN wAStewAter SluDge prOceSSiNg, str. 30
Pełna wersja >>

Katarzyna Ignatowicz
wykOrzyStANie NiSkONAkłADOwych SOrbeNtów DO OgrANiczeNiA migrAcJi peStycyDów z mOgilNików DO śrODOwiSkA, str. 43
Pełna wersja >>

Janusz Dąbrowski, Tadeusz Piecuch
bADANiA lAbOrAtOryJNe NAD mOżliwOścią wSpółSpAlANiA OSADów ściekOwych wrAz z ODpADAmi gumOwymi, str. 55
Pełna wersja >>

Lidia Dąbrowska
FermeNtAtiON OF SewAge SluDge with iNcreASeD cONceNtrAtiON OF heAVy metAl iONS, str. 67
Pełna wersja >>

Wojciech Dąbrowski
OkreśleNie mOżliwOści rOlNiczegO zAStOSOwANiA OSADu pOFlOtAcyJNegO z pODczySzczANiA ścieków mleczArSkich, str. 78
Pełna wersja >>

Magdalena Gajewska
OczySzczANie ODcieków z mechANiczNegO ODwADNiANiA przeFermeNtOwANych OSADów ściekOwych w wielOStOpNiOwych złOżAch hyDrOFitOwych, str. 86
Pełna wersja >>

Małgorzata Kacprzak, Anna Grobelak
wpływ różNych DAwek OSADów ściekOwych NA prOceS FitOStAbilizAcJi cD, zN i pb, str. 99
Pełna wersja >>

Marta Kosior-Kazberuk, Julita Karwowska
wybrANe prOblemy zAgOSpODArOwANiA pOpiOłów pOchODzących ze SpAlANiA OSADów ściekOwych w techNOlOgii mAteriAłów cemeNtOwych, str. 110
Pełna wersja >>

Anna Kowalczyk, Tadeusz Piecuch
zAStOSOwANie OleJku eteryczNegO z pOmArAŃczy DO mASkOwANie NieprzyJemNych zApAchów pOwStAJących pODczAS ODwADNiANiA kOmuNAlNych OSADów ściekOwych, str. 124
Pełna wersja >>

Agata Rosińska
OrthO-pcbs iN SewAge SluDge DuriNg methANe FermeNtAtiON, str. 135
Pełna wersja >>

Izabela Anna Tałałaj
Wwpływ wybrANych czyNNików SpOłeczNO-ekONOmiczNych NA zmiANy ilOści ODpADów kOmuNAlNych w wOJewóDztwie pODlASkim, str. 146
Pełna wersja >>

Maria Walery
JeDNOStkOwy kOSzt trANSpOrtu ODpADów meDyczNych A wSkAźNik ekONOmiczNeJ eFektywNOści SyStemu, str. 157
Pełna wersja >>

Izabela Bartkowska, Dariusz Wawrentowicz
ANAlizA SkuteczNOści uNieSzkODliwiANiA OSADów ściekOwych w prOceSie AutOtermiczNeJ tleNOweJ StAbilizAcJi (AtSO) NA przykłADzie OczySzczAlNi ścieków w giżycku, str. 165
Pełna wersja >>

Ewa Wojciechowska
DOświADczeNiA z ekSplOAtAcJi pilOtOweJ hyDrOFitOweJ OczySzczAlNi ODcieków ze SkłADOwiSkA ODpADów kOmuNAlNych w zAleżNOści OD reżimu hyDrAuliczNegO, str. 176
Pełna wersja >>

Dariusz Boruszko
iNteNSyFikAcJA NiSkONAkłADOwych metOD przeróbki kOmuNAlNych OSADów ściekOwych, str. 189
Pełna wersja >>

Hanna Obarska-Pempkowiak, Magdalena Gajewska, Ewa Wojciechowska
OperAtiONAl prOblemS OF cONStructeD wetlAND FOr lANDFill leAchAte treAtmeNt: cASe StuDy, str. 202
Pełna wersja >>

Grażyna Totczyk
chArAkteryStykA zANieczySzczeŃ emitOwANych przez zAkłADy termiczNeJ utylizAcJi ODpADów meDyczNych, str. 211
Pełna wersja >>

Bogumiła Latkowska, Henryk Fitko, Sławomir Stelmachbr> OceNA włAściwOści pAliwOwych ubOczNegO prODuktu z prODukcJi biOetANOlu, str. 222
Pełna wersja >>

Katarzyna Ignatowicz, Katarzyna Garlicka, Tomasz Breńko
wpływ kOmpOStOwANiA OSADów ściekOwych NA zAwArtOść wybrANych metAli i ich FrAkcJi, str. 231
Pełna wersja >>

Jacek Leszczyński
pODczySzczANie ODcieków ze SkłADOwiSkA ODpADów StAłych metODą kOAgulAcJi, str. 242
Pełna wersja >>

Gabriel Borowski
Przetwarzanie popiołu ze spalania osadów ściekowych na materiał budowlany, str. 251
Pełna wersja >>