INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 26, 2011

Spis treści

Paweł Biedka, Dariusz Wawrentowicz
ROLA DOPŁYWÓW W KSZTAŁTOWANIU JAKOŚCI WÓD JEZIOR POJEZIERZA SUWALSKO-AUGUSTOWSKIEGO, str. 7

Pełna wersja >>

Michał Bodzek, Krystyna Konieczny
APPLICATION OF MEMBRANE TECHNIQUES IN THE REMOVAL OF INORGANIC IMPURITIES FROM WATER ENVIRONMENT - STATE OF ART, str. 18
Pełna wersja >>

Janusz R. Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak, Katarzyna Pietrucha
ZAGROŻENIA I RYZYKO W SYSTEMIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ, str. 37
Pełna wersja >>

Jerzy Sęk, Marek Dziubiński, Mariola Błaszczyk, Aleksandra Padyk
BADANIE PROCESU PRZESIĄKANIA ROZTWORÓW OLEJÓW ROŚLINNYCH I SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH PRZEZ OŚRODEK POROWATY, str. 48
Pełna wersja >>

Agnieszka Trębicka
ODWZOROWYWANIE STANÓW ZACHOWAWCZYCH PODSYSTEMU DYSTRYBUCJI WODY METODĄ SYMULACJI KOMPUTEROWEJ, str. 59
Pełna wersja >>

Anna Siemieniuk, Joanna Szczykowska
PRZYCZYNY I SKUTKI POZIOMU CZYSTOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW MAŁEJ RETENCJI NA PODLASIU, str. 68
Pełna wersja >>

Andrzej Żarczyński, Marcin Zaborowski, Zbigniew Gorzka, Marek Kaźmierczak
WPŁYW TEMPERATURY I CHLOROWODORU NA PROCES UTLENIANIA WODZIANU CHLORALU Z UDZIAŁEM KATALIZATORA PALLADOWEGO, str. 75
Pełna wersja >>

Krzysztof Boryczko, Barbara Tchórzewska-Cieślak, Janusz Rak
PROBLEMY WDRAŻANIA PLANÓW BEZPIECZEŃSTWA WODNEGO W MAŁYCH SYSTEMACH ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ, str. 83
Pełna wersja >>

Janina Piekutin
ZANIECZYSZCZENIE WODY GRUNTOWEJ ZWIĄZKAMI ORGANICZNYMI, str. 95
Pełna wersja >>

Joanna Szczykowska, Anna Siemieniuk
ZNACZENIE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH NA TERENACH ROLNICZYCH ORAZ JAKOŚĆ ICH WÓD, str. 103
Pełna wersja >>

Joanna Jeż-Walkowiak, Zbysław Dymaczewski, Marek M. Sozański
PARAMETRY TECHNOLOGICZNE PROCESU FILTRACJI POSPIESZNEJ WÓD PODZIEMNYCH PRZEZ ZŁOŻA OKSYDACYJNE I CHEMICZNIE NIEAKTYWNE, str. 112
Pełna wersja >>

Aleksander Kiryluk, Małgorzata Rauba
WPŁYW ROLNICTWA NA STĘŻENIE FOSFORU OGÓLNEGO W WODACH POWIERZCHNIOWYCH ZLEWNI RZEKI ŚLINY, str. 122
Pełna wersja >>

Józefa Wiater
WPŁYW SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH NA JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH I WŁAŚCIWOŚCI GLEB, str. 133
Pełna wersja >>

Małgorzata Krasowska, Piotr Banaszuk
ZASTOSOWANIE ANALIZY CZYNNIKOWEJ W BADANIACH HYDROCHEMICZNYCH W ZLEWNI NIEWIELKIEGO CIEKU W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM, str. 147
Pełna wersja >>

Jadwiga Królikowska
URZĄDZENIA INŻYNIERSKIE Z RUCHEM WIROWYM STOSOWANE NA SIECI KANALI­ZACYJNEJ DO ZMNIEJSZENIA ŁADUNKU ZAWIESINY W ŚCIEKACH DESZCZOWYCH, str. 156
Pełna wersja >>

Wojciech Kruszyński
WPŁYW ZMIANY LICZBY I LOKALIZACJI UJĘĆ NA PRZEPŁYWY WODY W WYBRANYCH SIECIACH WODOCIĄGOWYCH, str. 171
Pełna wersja >>

Bożena Łozowicka, Piotr Kaczyński
OCCURRENCE AND LOAD OF PRIORITY PESTICIDES IN GROUNDWATER OF PODLASIE REGION (2009-2010), str. 178
Pełna wersja >>

Renata Gruca-Rokosz, Piotr Koszelnik, Janusz A. Tomaszek
OCENA STANU TROFICZNEGO TRZECH NIZINNYCH ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ, str. 196
Pełna wersja >>

Maria Orzechowska
RZECZYWISTE ZUŻYCIE WODY W WARUNKACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WODOCIĄGÓW, str. 206
Pełna wersja >>

Maleeva Anna Vladimirovna
CHOOSING THE PRIORITY PIPE SECTION OF WATER DISPOSAL SYSTEM WHICH SHOULD BE RENOVATED, str. 213
Pełna wersja >>

Marcin Sidoruk, Angela Potasznik
STAN TROFII JEZIORA SYMSAR I MOŻLIWOŚCI JEGO POPRAWY, str. 221
Pełna wersja >>

Anatoli Hurynovich, Piotr Wawrzeniuk
SKUTECZNOŚĆ USUWANIA ŻELAZA Z WODY W WARSTWACH WODONOŚNYCH, str. 230
Pełna wersja >>

Jarosław Sowiński, Michał Srogosz
ANALIZA SKUTKÓW ŁĄCZENIA LOKALNYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, str. 237
Pełna wersja >>

Andrzej Studziński
RYZYKO AWARII MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ „ISKRZYNIA” W KROŚNIE, str. 247
Pełna wersja >>

Izabela Zimoch, Barbara Kotlarczyk, Kataryna Nadolska
CHARAKTERYSTYKA PROBLEMÓW EKSPLOATACJI SUW CZANIEC W LATACH 2009-2010, str. 257
Pełna wersja >>

Izabela Zimoch, Ewa Łobos
STATISTICAL APPROACH TO THE THMS FORMATION PROCESS IN WATER TREATMENT ARRANGEMENTS, str. 269
Pełna wersja >>

Paweł Podwójci
NIERÓWNOMIERNOŚĆ ZUŻYCIA ORAZ ROZBIORU WODY W BUDOWNICTWIE WIELORODZINNYM, str. 281
Pełna wersja >>

Agnieszka Brzezińska
ZMIANY TEMPERATURY ŚCIEKÓW OGÓLNOSPŁAWNYCH NA PODSTAWIE POMIARÓW ON-LINE, str. 290
Pełna wersja >>