INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 27, 2011

Spis treści

Franciszek Czyżyk, Agnieszka Rajmund
ILOŚCI NIEKTÓRYCH PIERWIASTKÓW WNOSZONE DO GLEBY Z OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI W REJONIE WROCŁAWIA W LATACH 2002-2010, str. 5

Pełna wersja >>

Mariola Garczyńska, Joanna Kostecka
WPŁYW INSEKTYCYDU NOMOLT 150SC STOSOWANEGO PRZECIWKO MUCHÓWKOM W SKRZYNKACH EKOLOGICZNYCH NA CECHY DŻDŻOWNIC EISENIA FETIDA (SAV.), str. 13
Pełna wersja >>

Dawid Jaremko, Dorota Kalembasa
SPECJACJA NIKLU W ORNYCH GLEBACH PŁOWYCH OPADOWO-GLEJOWYCH WYSOCZYZNY SIEDLECKIEJ, str. 19
Pełna wersja >>

Dorota Kalembasa, Marcin Becher
AZOT I WĘGIEL WYDZIELONE HYDROLIZĄ KWASOWĄ Z PODŁOŻA POPIECZARKOWEGO, str. 26
Pełna wersja >>

Janina Kaniuczak, Łukasz Augustyn
ZAWARTOŚĆ JONÓW METALI W WODACH POWIERZCHNIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO SPOŻYCIA, str. 33
Pełna wersja >>

Janina Kaniuczak, Łukasz Augustyn
ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH I FOSFORANÓW W WODACH POWIERZCHNIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO SPOŻYCIA, str. 46
Pełna wersja >>

Mariusz Kistowski
DIAGNOZA SOZOLOGICZNA POLSKI W UJĘCIU GMINNYM W LATACH 2000-2009 – METODY I WSTĘPNE REZULTATY BADAŃ, str. 60
Pełna wersja >>

Justyna Koc-Jurczyk, Justyna Różak
SKŁAD ODCIEKÓW POCHODZĄCYCH Z REKULTYWOWANEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH, str. 72
Pełna wersja >>

Joanna Kostecka, Cezary Dunin-Mugler
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA A SEGREGACJA ODPADÓW ORGANICZNYCH, str. 81
Pełna wersja >>

Beata Kuziemska, Stanisław Kalembasa, Magdalena Jakubicka
WPŁYW WAPNOWANIA I DODATKU OSADU ŚCIEKOWEGO NA ZAWARTOŚĆ ŻELAZA, MIEDZI I CYNKU W KUPKÓWCE POSPOLITEJ (DACTYLIS GLOMERATA L.) UPRAWIANEJ NA GLEBIE ZANIECZYSZCZONEJ NIKLEM, str. 92
Pełna wersja >>

Joanna Kwiecień, Małgorzata Pawul
MODELOWANIE FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW GOSPODARKI ODPADAM, str. 100
Pełna wersja >>

Elżbieta Malinowska, Stanisław Kalembasa
WPŁYW DAWEK OSADU ŚCIEKOWEGO ORAZ WAPNOWANIA NA ZAWARTOŚĆ Li, Ti, Ba, Sr i As W ROŚLINACH TESTOWYCH, str. 110
Pełna wersja >>

Halina Marczak
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE ŹRÓDŁEM ENERGII ODNAWIALNEJ, str. 120
Pełna wersja >>

Zbigniew Mazur, Olga Mokra
WARTOŚĆ PRÓCHNICOTWÓRCZA I ZAWARTOŚĆ MAKROSKŁADNIKÓW W OSADACH ŚCIEKOWYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, str. 131
Pełna wersja >>

Elwira Nowobilska, Aleksandra Nowobilska-Luberda, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Tadeusz Zawora
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZASOBÓW WÓD TERMALNYCH W REJONIE PODHALA, str. 136
Pełna wersja >>

Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski, Wojciech Krzaklewski, Wojciech Ochał
WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI INICJALNYCH GLEB NA WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (Pinus sylvestris L.) NA ZREKULTYWOWANYCH POWIERZCHNIACH ZWAŁOWISK KWB "BEŁCHATÓW", str. 144
Pełna wersja >>

Krzysztof Pakuła
FRAKCJE OŁOWIU, CHROMU, CYNKU, MIEDZI I NIKLU W POZIOMIE PRÓCHNICZNYM GLEB POŁOŻONYCH WZDŁUŻ OBWODNICY SIEDLEC, str. 153
Pełna wersja >>

Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa
LOKALNE KOPALINY MINERALNE A MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA (NA PRZYKŁADZIE MAZURSKICH RUD DARNIOWYCH), str. 161
Pełna wersja >>

Ewa Rauba
ZASADA ZWROTU KOSZTÓW ŚWIADCZENIA USŁUGI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W ŚWIETLE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ UNII EUROPEJSKIEJ, str. 170
Pełna wersja >>

Leszek Rogalski, Leszek Lenart
ZMIANY STĘŻENIA DWUTLENKU SIARKI W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY, str. 177
Pełna wersja >>

Leszek Rogalski, Joanna Rzepka
OKREŚLENIE EMISJI BIOGAZU ZE SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH, str. 184
Pełna wersja >>

Leszek Stanek
EKONOMICZNO-SPOŁECZNE ZNACZENIE PROGNOZ SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, str. 191
Pełna wersja >>

Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska, Maria Strzelczyk
STRUKTURA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH W PRODUKCJI NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  str. 202
Pełna wersja >>

Barbara Symanowicz, Stanisław Kalembasa
POBIERANIE KADMU I OŁOWIU PRZEZ BIOMASĘ RUTWICY WSCHODNIEJ (Galega orientalis Lam.) W ZALEŻNOŚCI OD OKRESU TRWANIA UPRAWY I FAZY ROZWOJOWEJ, str. 211
Pełna wersja >>

Lucyna Twerd
TERENY PRZEMYSŁOWE – JAKO MIEJSCA BOGATEJ FAUNY ŻĄDŁÓWEK, str. 219
Pełna wersja >>

Beata Wiśniewska, Stanisław Kalembasa
WPŁYW DAWEK OSADU ŚCIEKOWEGO NA ZAWARTOŚĆ I POBRANIE Zn, Cu I Cr PRZEZ BIOMASĘ ŻYCICY WIELOKWIATOWEJ ORAZ NA AKUMULACJĘ TYCH METALI W GLEBIE, str. 229
Pełna wersja >>

Andrzej Wysokiński, Stanisław Kalembasa
WPŁYW DODATKÓW MINERALNYCH I ORGANICZNYCH DO OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ KOMPOSTOWANIA UZYSKANYCH MIESZANIN NA ICH WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI, str. 240
Pełna wersja >>