INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 29, 2012

Spis treści

Agnieszka Błońska, Tadeusz Molenda, Damian Chmura
WARUNKI WYSTĘPOWANIA ROSICZKI OKRĄGŁOLISTNEJ (DROSERA ROTUNDIFOLIA L.)

Pełna wersja >>

Andrzej Borkowski, Paweł Rydelek, Mateusz Szala
CHARAKTERYSTYKA PROCESU ADSORPCJI AZOTETRAZOLANU W GRUNTACH ORGANICZNYCH NA PRZYKŁADZIE TORFU
Pełna wersja >>

Agnieszka Ciechelska
OCENA NOWEJ OPŁATY ODPADOWEJ JAKO NARZĘDZIA POLITYKI EKOLOGICZNEJ
Pełna wersja >>

Magdalena Franczak, Bożenna Czarnecka
PRZEMIANY ZMIENNOWILGOTNYCH ŁĄK ZIOŁOROŚLOWYCH NA POZIOMIE FITOCENOTYCZNYM I POPULACYJNYM
Pełna wersja >>

Anna Jarosiewicz
OPAD ATMOSFERYCZNY JAKO ŹRÓDŁO SUBSTANCJI BIOGENICZNYCH – NA PRZYKŁADZIE JEZIORA DOBRA (POLSKA PÓŁNOCNA)
Pełna wersja >>

Joanna Jokiel, Ewa Woźniak
CZASOWE ZMIANY SYTUACJI HYDROGRAFICZNEJ SŁONYCH OBSZARÓW PODMOKŁYCH REZERWATU BEKA
Pełna wersja >>

Aleksander Kiryluk
OCENA UWILGOTNIENIA SIEDLISK METODĄ FITOINDYKACJI NA ZMELIOROWANYM ŁĄKOWYM OBIEKCIE POBAGIENNYM SUPRAŚL GÓRNA
Pełna wersja >>

Bogdan Lorens
PRZEMIANY ROŚLINNOŚCI DOLINY WIEPRZA W ROZTOCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM
Pełna wersja >>

Grażyna Łaska
RÓŻNORODNOŚĆ I WALORY PRZYRODNICZE ZBIOROWISK MOKRADŁOWYCH W DOLINIE BIAŁEJ, W CENTRUM BIAŁEGOSTOKU
Pełna wersja >>

Krzysztof Micun, Justyna Karpowicz
BUDOWA I ROZWÓJ TORFOWISKA MOSKAL W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ
Pełna wersja >>

Tadeusz Molenda, Agnieszka Błońska, Damian Chmura
CHARAKTERYSTYKA HYDROGRAFICZNO – HYDROCHEMICZNA ANTROPOGENICZNYCH MOKRADEŁ (na przykładzie obiektów w starych piaskowniach)
Pełna wersja >>

Justyna Rybak, Katarzyna Niedzielska
ANALIZA BIOLOGICZNA JAKOŚCI WODY RZEKI RUDNA GRANICZĄCEJ Z ZBIORNIKIEM OSADÓW POFLOTACYJNYCH „ŻELAZNY MOST”
Pełna wersja >>

Magda Podlaska
WALORY PRZYRODNICZE NIEUŻYTKOWANYCH ŁĄK POBAGIENNYCH DOLNEGO ŚLĄSKA
Pełna wersja >>

Sławomir Roj-Rojewski, Anna Korol, Anna Zienkiewicz
WPŁYW WARUNKÓW WODNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I POKRYWĘROŚLINNĄ GLEB MURSZOWYCH POŁOŻONYCH NA ODWODNIONYCH SIEDLISKACH MUŁOWYCH
Pełna wersja >>

Paweł Rydelek, Andrzej Borkowski, Mateusz Szala
ADSORPCJA 3,6-DIHYDRAZYNOTETRAZYNY (DHTZ) W UTWORACH TORFOWYCH
Pełna wersja >>

Ewa Woźniak, Magda Sikora
KRÓTKOOKRESOWE ZMIANY HYDROGRAFICZNE I HYDROLOGICZNE W ZLEWNI TORFOWISKA WYSOKIEGO BIAŁE BŁOTO
Pełna wersja >>

Halina Smal, Sławomir Ligęza, Stanisław Baran
ODCZYN I WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE OSADÓW DENNYCH ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO I ZBIORNIKA BRODY IŁŻECKIE
Pełna wersja >>

Michał Solis
WPŁYW KANAŁU WIEPRZ-KRZNA NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNE I BIOLOGICZNE WÓD W WYBRANYCH ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH
Pełna wersja >>

Magdalena Stręk, Krzysztof Lipka
METODA OCENY WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ OBSZARU GMINY ZE SZCZEGÓL-NYM UWZGLĘDNIENIEM ROLI MOKRADEŁ
Pełna wersja >>

Dorota Mirosław-Świątek, Mateusz Szcześniak
ZASTOSOWANIE AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU MONITORINGU POŁOŻENIA ZWIERCIADŁA WODY DO WYZNACZANIA ZASIĘGU ZALEWÓW NA OBSZARZE BASENU DOLNEGO BIEBRZY
Pełna wersja >>

Klara Tomaszewska, Katarzyna Kołodziejczyk, Magda Podlaska
WPŁYW CZŁOWIEKA NA FUNKCJONOWANIE I WALORY PRZYRODNICZE TORFOWISKA NISKIEGO W OKOLICACH BYCZYNY (WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE)
Pełna wersja >>

Czesława Trąba, Paweł Wolański
ZRÓŻNICOWNIE FLORYSTYCZNE ZBIOROWISK ŁĄKOWYCH ZE ZWIĄZKÓW MOLINION, CNIDION DUBII I FILIPENDULION W POLSCE – ZAGROŻENIA I OCHRONA
Pełna wersja >>

Agnieszka Wysocka-Czubaszek
OCENA WŁAŚCIWOŚCI GLEB DELUWIALNYCH POŁOŻONYCH W DOLINIE NARWI
Pełna wersja >>

Piotr Zieliński, Andrzej Górniak, Marcin Bralski
WYKORZYSTANIE CECH HYDROMORFOLOGICZNYCH DO OCENY STANU EKOLOGICZNEGO RZEKI MIEJSKIEJ
Pełna wersja >>