INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 33, 2013

Spis treści

Anita Bernatek
MAŁE ELEKTROWNIE WODNE W SYSTEMIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE
Pełna wersja >>

Jolanta Biegańska, Andrzej Harat, Wacław Zyzak
UNIESZKODLIWIANIE ODPADOWYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN POCHODZĄCYCH Z MOGILNIKÓW METODĄ DETONACYJNEGO SPALANIA
Pełna wersja >>

Damian Chmura, Anna Salachna, Witold Bochenek
THE CHANGES IN MANAGED FIR FOREST IN BESKID MTS DUE TO FOREST MANAGEMENT AFTER 11 YEARS
Pełna wersja >>

Franciszek Czyżyk, Agnieszka Rajmund
PRZENIKANIE AZOTU DO ŚRODOWISKA WODNEGO WSKUTEK NAWOŻENIA GLEBY LEKKIEJ
Pełna wersja >>

Renata Gnatowska
PLANOWANIE TERENÓW ZABUDOWANYCH W ZGODZIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Z ZASTOSOWANIEM METOD MODELOWYCH
Pełna wersja >>

Danuta Hilse, Jan Kapała
BADANIA WYDAJNOŚCI MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH W WARUNKACH BESKIDU ŻYWIECKIEGO
Pełna wersja >>

Magdalena Iżykowska-Kujawa
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH – TECHNOLOGIE Z KTÓRYCH KORZYSTAMY
Pełna wersja >>

Janusz Kozak, Piotr Suryło
OCENA PRZESTRZENNEGO ROZKŁADU DWUTLENKU AZOTU NA OBSZARZE BIELSKA-BIAŁEJ
Pełna wersja >>

Paweł Mundała, Artur Szwalec, Agnieszka Petryk
ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH W GLEBACH POŁOŻONYCH W SĄSIEDZTWIE KOMBINATU METALURGICZNEGO W NOWEJ HUCIE
Pełna wersja >>

Longina Nadolna
ZNACZENIE SUDECKICH PASTWISK W OCHRONIE RÓŻNORODNOŚCI FLORYSTYCZNEJ I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ
Pełna wersja >>

Tomasz Oberski, Aleksander Zarnowski
ANALIZA WPŁYWU RZEŹBY TERENU NA KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU PRZYRODNICZEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE
Pełna wersja >>

Anna Paszkiewicz-Jasińska
WALORY KRAJOBRAZOWE I WARTOŚĆ PRZYRODNICZA ZBIOROWISK ŁĄKOWYCH OBSZARU NATURA 2000 „OSTOJA NIETOPERZY GÓR SOWICH"
Pełna wersja >>

Beata Sładkowska-Rybka, Marian Sarna
REDUKCJA GABARYTÓW ELEKTROFILTRU DZIĘKI MODYFIKACJI PRZEPŁYWU SPALIN
Pełna wersja >>

Monika Staniaszek-Kik
CHRONIONE GATUNKI MCHÓW W EKOSYSTEMIE MIEJSKIM ŁODZI
Pełna wersja >>

Ewa Stefańska-Krzaczek
FITOCENOZY LASÓW ZALEWOWYCH TERENÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE LASU OSOBOWICKIEGO (WROCŁAW)
Pełna wersja >>

Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska, Maria Strzelczyk, Franciszek Czyżyk
STRUKTURA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH W ZAKŁADACH PRZETWÓRSTWA MLEKA
Pełna wersja >>

Urszula Szymańska, Bogusława Bandelewska, Anna Mówińska
FUNKCJA OPŁAT I KAR W OCHRONIE DRZEW I KRZEWÓW PRZED DEGRADACJĄ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Pełna wersja >>

Lucyna Twerd, Józef Banaszak
PROBLEMY OCHRONY FAUNY TERMOKSEROFILNEJ PSZCZÓŁ (HYMENOPTERA: APOIDEA, APIFORMES) NA PRZYKŁADZIE REZERWATU „GÓRA GIPSOWA”
Pełna wersja >>

Sebastian Werle
POTENTIAL AND PROPERTIES OF THE GRANULAR SEWAGE SLUDGE AS A RENEWABLE ENERGY SOURCE
Pełna wersja >>

Karol Węglarzy, Irena Skrzyżala
CZY SALIX VIMINALIS POPRAWIA BILANS ENERGETYCZNY KRAJU?
Pełna wersja >>

Monika Wierzbińska, Alicja Szczotka
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY A NOWOCZESNE TECHNOLOGIE, NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI JAWORZNO III W JAWORZNIE
Pełna wersja >>

Zbigniew Wilczek, Grzegorz Kubicki, Katarzyna Wytyczak
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA REZERWATU MUŃCOŁ W EDUKACJI EKOLOGICZNEJ. PROJEKT ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ „MUŃCOLSKIE KNIEJE"
Pełna wersja >>

Marcin Zieliński, Anna Grala, Marcin Dębowski, Magda Dudek
METODA RESPIROMETRYCZNEJ OCENY PODATNOŚCI SUBSTRATÓW ROŚLINNYCH NA ROZKŁAD W WARUNKACH MEZOFILOWEJ FERMENTACJI METANOWEJ
Pełna wersja >>