INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 34, 2013

Spis treści

Ryszard Janikowski
RETARDACJA JAKO ELEMENT KONCEPTUALIZACJI ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
Pełna wersja >>

Mariusz Kistowski, Piotr Grzybowski
NATĘŻENIE I REDUKCJA OBCIĄŻENIA ŚRODOWISKA SKUTKAMI ANTROPOPRESJI W POLSCE W LATACH 2000-2009 - STUDIUM PRZESTRZENNE W UJĘCIU GMINNYM
Pełna wersja >>

Michał Kopeć, Krzysztof Gondek
WAPNOWANIE TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH METODĄ OPÓŹNIANIA WYCZERPANIA GLEBOWYCH ZASOBÓW MIKROELEMENTÓW
Pełna wersja >>

Joanna Kostecka
RETARDACJA TEMPA ŻYCIA I PRZEKSZTAŁCANIA ZASOBÓW PRZYRODY – WYBRANE IMPLIKACJE OBYWATELSKIE
Pełna wersja >>

Jan Siuta
FITOMELIORACJA ŚRODOWISKA I KRAJOBRAZU NIEZBĘDNIKIEM CYWILIZACJI
Pełna wersja >>

Barbara Wiśniowska-Kielian, Marcin Niemiec, Monika Arasimowicz
PRZYDROŻNE ZBIORNIKI ŚCIEKÓW OPADOWYCH JAKO ELEMENT OCHRONY JAKOŚCI WÓD
Pełna wersja >>

Bogusława Baran-Zgłobicka 
RETARDACJA PRZEKSZTAŁCANIA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSCE W ŚWIETLE WYBRANYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
Pełna wersja >>

Tomasz Czech, Florian Gambuś, Jerzy Wieczorek
OCENA SKŁADU CHEMICZNEGO MATERIAŁÓW ODPADOWYCH ZE SPALANIA WĘGLA KAMIENNEGO W ASPEKCIE MOŻLIWOŚCI ICH ROLNICZEGO I ŚRODOWISKOWEGO WYKORZYSTANIA
Pełna wersja >>

Kazimierz Dyguś
ROŚLINNOŚĆ DWÓCH SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH MAZOWSZA
Pełna wersja >>

Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro 
ZUŻYCIE ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNICZEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE RETARDACJI PRZEMIAN ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
Pełna wersja >>

Łukasz Jurczyk, Grzegorz Pączka
ZASADY C&R W OPINII WĘDKUJĄCYCH W WODACH REGIONU PODKARPACKIEGO
Pełna wersja >>

Janina Kaniuczak, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Renata Knap, Bernadeta Alvarez, Anita Pajączek
ZASOBY I STRUKTURA UŻYTKOWANIA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
Pełna wersja >>

Janina Kaniuczak, Jadwiga Stanek-Tarkowska, Łukasz Augustyn, Małgorzata Szostek, Renata Knap, Adam Szewczyk
WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI GRUNTÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
Pełna wersja >>

Aleksander Kiryluk
RETARDACJA PRZEKSZTAŁCANIA WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH TORFOWISKA NISKIEGO W DOLINIE RZEKI SUPRAŚLI W LATACH 1987-2011
Pełna wersja >>

Justyna Koc-Jurczyk 
MIKROBIOLOGICZNE USUWANIE METALI CIĘŻKICH ZE ŚCIEKÓW
Pełna wersja >>

Bożena Lemkowska
SKUTKI SPOWOLNIENIA PRZEKSZTAŁCANIA SIEDLISK HYDROGENICZNYCH W WYNIKU ZANIECHANIA EKSPLOATACJI KREDY JEZIORNEJ
Pełna wersja >>

Janusz Ryszard Mroczek
DOBROSTAN ZWIERZĄT JAKO ELEMENT RETARDACJI PRZEKSZTAŁCANIA ZASOBÓW W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ
Pełna wersja >>

Janusz Ryszard Mroczek, Joanna Kostecka, Maria Korczyńska
OCENA ROLI PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO W POSTRZEGANIU PRZEZ ROLNIKÓW WYBRANYCH ASPEKTÓW PROBLEMATYKI ŚRODOWISKOWEJ
Pełna wersja >>

Dorota Nowak, Czesława Jasiewicz, Małgorzata Szczerbińska-Byrska
ŚRODOWISKOWE ASPEKTY UŻYTKOWANIA, ZAGOSPODAROWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WEŁNY MINERALNEJ W KONTEKŚCIE RETARDACJI ZANIECZYSZCZANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZEZ ODPADY
Pełna wersja >>

Marcin Sidoruk, Józef Koc, Józef Szarek, Krystyna Skibniewska, Janusz Guziur, Janusz Zakrzewski 
WPŁYW PRODUKCJI PSTRĄGA W STAWACH BETONOWYCH Z KASKADOWYM PRZEPŁYWEM WODY NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Pełna wersja >>

Sławomir Szymczyk, Ilona Joanna Świtajska
WPŁYW UŻYTKU EKOLOGICZNEGO NA OGRANICZENIE ODPŁYWU ZANIECZYSZCZEŃ Z ZAGRODY WIEJSKIEJ
Pełna wersja >>

Małgorzata Śliwka
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA GAZU SKŁADOWISKOWEGO JAKO PALIWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH W POLSCE
Pełna wersja >>