INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 36, 2014

Spis treści

Dorota Kalembasa, Beata Kuziemska, Stanisław Kalembasa
WPŁYW WAPNOWANIA I MATERIAŁÓW ORGANICZNYCH NA AKTYW-NOŚĆ UREAZY I DEHYDROGENAZ W GLEBIE ZANIECZYSZCZONEJ NIKLEM
Pełna wersja >>

Dorota Kalembasa, Elżbieta Malinowska, Andrzej Wysokiński
ROZMIESZCZENIE CYNKU, NIKLU I CHROMU W BIOMASIE WIERZBY PO NAWOŻENIU
Pełna wersja >>

Krystyna Malińska, Jacek Dach
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA BIOWĘGLA W PROCESIE KOMPO-STOWANIA
Pełna wersja >>

Ilona Małuszyńska, Wojciech A. Caballero-Frączkowski, Marcin J. Małuszyński
ZIELONE DACHY I ZIELONE ŚCIANY JAKO ROZWIĄZANIA POPRA- WIAJĄCE ZDROWIE ŚRODOWISKOWE TERENÓW MIEJSKICH
Pełna wersja >>

Gabriela Rutkowska, Ilona Małuszyńska, Marcin Rosa
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI BETONU WYPRODUKOWANEGO Z DODAKIEM POPIOŁU LOTNEGO
Pełna wersja >>

Kazimierz Henryk Dyguś, Jadwiga Sienkiewicz
ROŚLINNOŚĆ NA SKŁADOWISKU ODPADÓW POSODOWYCH W JANIKOWIE PO 13 LATACH REKULTYWACJI
Pełna wersja >>

Jan Siuta
REKULTYWACYJNA EFEKTYWNOŚĆ OSADÓW ŚCIEKOWYCH NA SKŁADOWISKU ODPADÓW POSODOWYCH W JANIKOWIE
Pełna wersja >>

Antoni Grzywna
CHEMICZNE WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY W ZLEWNI LASÓW PARCZEWSKICH
Pełna wersja >>

Małgorzata Rauba
BILANS AZOTU W ZLEWNI RZEKI ROKIETNICA
Pełna wersja >>

Beata Rosińska, Juliusz C. Chojnacki
FIZJOGRAFICZNA OCENA ZGRUPOWAŃ ORGANIZMÓW POROŚLO-WYCH ESTUARIUM ODRY
Pełna wersja >>

Monika Wierzbińska, Radosław Piątek
SPOSOBY OGRANICZANIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA STANOWISKACH PRACY NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU SAUER-DANFOSS SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU
Pełna wersja >>

Przemysław Kurczewski, Anna Lewandowska
WYMOGI EKOPROJEKTOWANIA ODKURZACZY WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 666/2013
Pełna wersja >>