INŻYNIERIA

EKOLOGICZNA

ISSN 2081-139XInżynieria Ekologiczna Nr 38, 2014

Spis treści

Andrzej Biskupski, Tomasz R. Sekutowski, Stanisław Włodek,Janusz Smagacz, Zygmunt Owsiak
WPŁYW MIĘDZYPLONÓW ORAZ RÓŻNYCH TECHNOLOGII UPRAWY ROLI NA PLONOWANIE KUKURYDZY
Pełna wersja >>

Sławomir Stankowski, Grzegorz Hury, Marzena Gibczyńska, Grażyna Jurgiel-Małecka
WPŁYW STOSOWANIA WAPNA, POPIOŁU Z BIOMASY I KOMPOSTU ORAZ PREPARATU EM NA PLONOWANIE I KOMPONENTY PLONU PSZENICY
Pełna wersja >>

Aleksander Kiryluk
WPŁYW ODWODNIENIA NA FIZYKO-WODNE WŁAŚCIWOŚCI GLEB POBAGIENNYCH NA OBIEKCIE ŁĄKARSKIM W DOLINIE RZEKI SUPRAŚL
Pełna wersja >>

Przemysław Tkaczyk, Wiesław Bednarek, Sławomir Dresler
OCENA STANU ZAOPATRZENIA W NIEKTÓRE MAKRO- I MIKROELEMENTY POMIDORA UPRAWIANEGO NA LUBELSZCZYŹNIE
Pełna wersja >>

Dariusz Witowski
PROBLEMY DEGRADACJI ŚRODOWISKA GLEBOWEGO W PROGRAMIE ZREFORMOWANEJ SZKOŁY ORAZ W ZADANIACH TESTOWYCH NOWEJ MATURY
Pełna wersja >>

Stanisław Włodek, Urszula Sienkiewicz-Cholewa, Andrzej Biskupski, Tomasz R. Sekutowski
PORÓWNANIE WYBRANYCH CECH ŚRODOWISKOWYCH POLA UPRAWNEGO I ODŁOGOWANEGO
Pełna wersja >>

Teodor Kitczak, Edward Meller,, Henryk Czyż, Grzegorz Jarnuszewski
WPŁYW WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH NA SKŁAD FLORYSTYCZNY, WARTOŚĆ UŻYTKOWĄ I WALORY PRZYRODNICZE UŻYTKÓW ZIELONYCH POŁOŻONYCH NAD JEZIOREM MIEDWIE
Pełna wersja >>

Jan Siuta, Jadwiga Sienkiewicz
CHEMIZM ROŚLIN I ZREKULTYWOWANEGO GRUNTU NA SKŁADOWISKU ODPADÓW POSODOWYCH W JANIKOWIE
Pełna wersja >>

Marta Plaskacz-Dziuba, Roman Buczkowski, Bartłomiej Igliński, Marcin Cichosz, Piotr Dziuba
ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA ODPADU Z INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN METODĄ PÓŁSUCHĄ Z ELEKTROCIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWEJ W JANIKOWIE
Pełna wersja >>

Monika Wierzbińska, Beata Kędzior
SPOSOBY REGENERACJI ELEKTROD ZBIORCZYCH W ELEKTROFILTRACH
Pełna wersja >>

Halina Chomutowska, Konrad Wilamowski
ANALIZA CZYSTOŚCI WÓD RZEKI ŁUTOWNIA NA TERENIE PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
Pełna wersja >>

Anna Grabińska, Sławomir Szymczyk, Bożena Grabińska
OCENA STANU JAKOŚCI WÓD RZEK OMULEW I ROZOGA NA PODSTAWIE MAKROFITÓW
Pełna wersja >>
 

Antoni Grzywna, Andrzej Mazur
ZMIANY WARUNKÓW WODNYCH W ZLEWNI RZEKI TYŚMIENICY
Pełna wersja >>

Beata Bień, Jurand D. Bień
UKŁAD KOAGULANT – POLIELEKTROLIT W KONDYCJONOWANIU PRZEFERMENTOWANYCH I NADŹWIĘKAWIANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Pełna wersja >>

Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska
ZASTOSOWANIE ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU TECHNOLOGII GRANULACJI TLENOWEJ W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW
Pełna wersja >>

Maciej Thomas, Barbara Białecka, Dariusz Zdebik
ZASTOSOWANIE KOAGULANTÓW ZAWIERAJĄCYCH ŻELAZO DWU- I TRÓJWARTOŚCIOWE DO WSPOMAGANIA WYTRĄCANIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH ORAZ SKOMPLEKSOWANYCH JONÓW MIEDZI I CYNY ZE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH
Pełna wersja >>

Elżbieta Gołąbek, Jarosław Sławiński, Olga Jasińska
STAN ZDROWOTNY DRZEW I JAKOŚĆ SIEDLISKA NA TERENIE MIASTA OŚWIĘCIM
Pełna wersja >>